«Փոխիր կյանքդ»

Գիր­քը հաջողության, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան, ի­նք­նա­զար­գաց­ման, ֆի­նան­սա­կան ա­զա­տու­թյան, մարդ­կային մտա­ծե­լա­կեր­պի և փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին է: Հե­ղի­նա­կը պատ­մում է, թե ի­նչ պետք է ա­նել նպա­տակ­նե­րին հաս­նե­լու, ա­նվերջ ի­նք­նա­կա­տա­րե­լա­գործ­վե­լու, կյան­քում ա­ռաջ շարժ­վե­լու և եր­ջա­նիկ լի­նե­լու հա­մար: Գիր­քը գր­ված է Հա­յաս­տա­նի պայ­ման­նե­րում և հիմն­ված է հե­ղի­նա­կի անձնա­կան փոր­ձի վրա: Այն նա­խա­տես­ված է եր­կու տե­սա­կի մարդ­կանց հա­մար. նրանց, ով­քեր կյան­քում ո­րոշ չա­փով կա­յա­ցել են, ապ­րում են բո­լո­րի պես, բայց հաս­կա­նում են, որ ի­րենց կյան­քում պետք է ի­նչ­–որ բան փո­խել, և նրանց, ով­քեր դեռ ո­րո­նում­նե­րի մեջ են և դեռ չեն գտել ի­րենց տե­ղը կյան­քում: Գրքում ընդգրկված խոր­հուրդ­նե­րը պարզ են և հաս­կա­նա­լի: Ձեզ մնում է մի­այն ըն­դու­նել դրանք և կի­րա­ռել սե­փա­կան կյան­քում:

Ծանոթանալ գրքին


ՍՏԱՑԵՔ ԳԻՐՔՆ ԱՆՎՃԱՐ ԱՌԱՔՄԱՄԲ

Գիրքը պատվիրելու համար գրեք մեզ ֆեյսբուքում   կամ լրացրեք ներքևում գտնվող դաշտերը:

  •   Գինը՝ 2500 դրամ,
  •   Առաքումն՝ անվճար,
  •   Վճարումը կանխիկ՝ գիրքը ստանալուց հետո:

Առաքումն անվճար է և կատարվում է աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-18:00: Երևանում՝ 1-3 աշխատանքային օրում, մարզեր և Արցախ՝ 4-7:

Գրախանութներ

error: Կյանքն ավելի հրաշալի է, երբ ստեղծում ես սեփական «բովանդակությունը»